Conflict Factor Marlies Mellema ?> Conflict Factor Marlies Mellema ?> Conflict Factor Marlies Mellema ?> Conflict Factor Marlies Mellema ?>
Organisatieontwikkeling
Arbeidsrechtadvocatuur
The Conflict Factor

Algemene Voorwaarden

 1. The Conflict Factor is een eenmanszaak met als doel de uitoefening van een organisatie-adviesbureau, trainingsbureau en advocatenkantoor gespecialiseerd in verandertrajecten en reorganisaties. The Conflict Factor is gevestigd te Haarlem en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 67408052. BTW idnummer NL002083051B95. The Conflict Factor valt onder de Orde van Advocaten Noord-Holland.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, inclusief vervolgopdrachten, die aan The Conflict Factor, A.M. Mellema, haar evt. werknemers, mondeling en/of schriftelijk worden verstrekt. Toepasselijkheid van andere Algemene Voorwaarden is uitdrukkelijk uitgesloten en zullen buiten toepassing blijven. Deze Algemene Voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van derden die door The Conflict Factor bij de uitvoering van haar diensten worden ingeschakeld en deze derden kunnen een beroep op deze Algemene Voorwaarden doen.
 3. Iedere aansprakelijkheid van The Conflict Factor is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, verhoogd met het eventueel ingevolge deze verzekering toepasselijke eigen risico. Indien en voorzover om welke reden dan ook krachtens deze beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen uitkering plaatsvindt, is de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid beperkt tot het voor de uitvoering van de betreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium, met een maximum van € 10.000,- (zegge: tienduizend euro). The Conflict Factor heeft haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij HDI. Onder de dekking van de verzekering vallen de werkzaamheden van Marlies Mellema in al haar hoedanigheden, alsmede de werkzaamheden van de door haar ingeschakelde waarnemer.
 4. The Conflict Factor zal bij het inschakelen van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden zoveel als redelijkerwijs mogelijk is met de opdrachtgever/cliënt overleggen. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkoming van deze derden is uitdrukkelijk uitgesloten. The Conflict Factor wordt geacht volledig door de opdrachtgever / cliënt gemachtigd te zijn om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever/ cliënt te aanvaarden.
 5. Betaling van declaraties dient te geschieden binnen de op de declaratie aangegeven termijn. Indien de betaling niet binnen de aangegeven termijn is ontvangen is de opdrachtgever / cliënt zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is The Conflict Factor gerechtigde de wettelijke handelsvertragingsrente, alsmede de buitengerechtelijke incassokosten op grond van de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten en het bijbehorende Besluit in rekening te brengen. Tevens is The Conflict Factor gerechtigd om de werkzaamheden op te schorten, waarvan de gevolgen geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever zijn.
 6. De tijd die door The Conflict Factor besteed is ter uitvoering van de in opdracht verrichte werkzaamheden zal worden geadministreerd onder vermelding van zaaknaam, datum, duur en soort verrichting en met inachtneming van een minimum van 10 minuten per verrichting. Bij de declaratie wordt een specificatie van de bestede tijd verstrekt. De door The Conflict Factor verrichtte werkzaamheden zullen overeenkomstig vorenbedoelde urenregistratie gefactureerd worden op basis van het met de opdrachtgever overeengekomen uurtarief, 21% BTW, (on)belaste verschotten, waaronder doch niet uitsluitend begrepen (KVK, Kadaster, gemeente) uittreksels, griffierechten, reiskosten, deurwaarderskosten, kosten voor huur van een locatie, kosten van derden en andere rechtstreeks aan The Conflict Factor in rekening gebrachte kosten. The Conflict Factor is gerechtigd om ter zake honorarium en verschotten een voorschot in rekening te brengen en jaarlijks haar honorarium aan te passen. Voor bepaalde opdrachten, waaronder o.a. trainingen zal een vooraf overeen te komen vaste prijs in rekening worden gebracht, vermeerderd met materiaalkosten en evt. kosten voor de huur van een locatie, lunch- of diner kosten etc.
 7. De opdracht komt ten einde na afronding van de opdracht / zaak c.q. zaken waarop de opdracht ziet, na afronding van een trainingstraject, na afronding van het verandertraject, dan wel door opzegging door de opdrachtgever/cliënt en/of door The Conflict Factor. Opzegging geschiedt schriftelijk dan wel per e-mail onder vermelding van de reden(en) van de opzegging. In afwijking van hetgeen is bepaald in artikel 7:408 lid 2 BW hoeft The Conflict Factor geen gewichtige reden ten grondslag te leggen aan haar opzegging.
 8. The Conflict Factor beschikt niet over een derdengeldrekening en kan daardoor geen derdengelden in ontvangst nemen.
 9. The Conflict Factor heeft in het rechtsgebiedenregister van de Orde van Advocaten geregistreerd dat zij werkzaam is in het rechtsgebied Arbeidsrecht en in de volgende subcategorieën: collectief arbeidsrecht, medezeggenschap, arbeidsmediaton en internationaal arbeidsrecht. Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.
 10. The Conflict Factor heeft een waarnemingsovereenkomst gesloten met mevrouw A.C.A. Heijman (Cooper Legal Advocaten +31 (0)23 5311406). Ingeval Marlies Mellema, door ziekte of ongeval of andere onvoorziene omstandigheden niet bereikbaar is kan contact worden opgenomen met mr A.C.A. Heijman.
 11. The Conflict Factor beschikt over een interne klachtenregeling in het geval u klachten heeft over de werkwijze of werkzaamheden van The Conflict Factor en / of Marlies Mellema in haar hoedanigheid van advocaat. Voor de klachtenregeling klik hier. Indien u niet tevreden bent over de uitkomst van de interne klachtenregeling kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Tuchtrechtelijke klachten kunnen worden ingediend bij de Deken van de Orde van Advocaten Noord-Holland.
 12. De bedingen in deze Algemene Voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van al degenen die – al dan niet krachtens arbeidsovereenkomst – voor The Conflict Factor werkzaam zijn of waren.
 13. Op de rechtsverhouding tussen The Conflict Factor en haar opdrachtgevers / cliënten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen die niet onderling kunnen worden opgelost via de klachtenregeling, dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
 14. Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal.
 15. De Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar op The Conflict Factor.nl. Een kopie wordt op verzoek toegezonden.