Conflict Factor Marlies Mellema ?> Conflict Factor Marlies Mellema ?> Conflict Factor Marlies Mellema ?> Conflict Factor Marlies Mellema ?>
Organisatieontwikkeling
Arbeidsrechtadvocatuur
The Conflict Factor

Arbeidsrecht

 

In deze fase stellen we het reorganisatie- en sociaal plan op, bepalen we welke consequenties de wijziging voor welke werknemers heeft, bepalen we wie voor (eventueel) ontslag in aanmerking komt, geven we de medezeggenschap vorm, en verzorgen we de eventueel gedwongen ontslagen.

Reorganisatie- en sociaal plan

Om voor alle betrokken partijen duidelijk te maken waarom u moet veranderen, wat er gaat veranderen en wat de gevolgen zijn, wordt een reorganisatieplan en een sociaal plan opgesteld. The Conflict Factor helpt u met het opstellen van een (juridisch) kloppend, helder en volledig verhaal op schrift, dat als basis dient voor:

  • de adviesaanvraag aan de OR
  • de melding bij de vakbonden (indien vereist)
  • de ontslagaanvraag bij het UWV
  • de ontslagbrief aan de werknemer
  • het interne en externe communicatieplan.

In het reorganisatieplan wordt aangegeven wat de noodzaak is voor de reorganisatie en hoe de organisatie er uit komt te zien na voltooiing van de reorganisatie. In feite is het reorganisatieplan de uitkomst van de strategische en HR-analyse. In het sociaal plan leggen we vast hoe we de gevolgen voor de medewerkers opvangen. We maken afspraken over herplaatsing, scholing, termijnen, outplacement, beëindigingsvergoeding, juridische kosten, etc.

Selectiecriteria

Om te kunnen bepalen wie voor ontslag in aanmerking komt moet u bepaalde regels volgen. Samen bepalen we de uitwisselbare functies, nieuwe functies, gewijzigde functies en volgfuncties. Vervolgens brengen we het volledige personeelsoverzicht in kaart naar uitwisselbare functie, datum indiensttreding en leeftijd en passen we de selectiecriteria (afspiegelen en uitzonderingen) toe, om te bepalen wiens functie komt te vervallen. Als duidelijk is welke functies komen te vervallen gaan we kijken of er herplaatsingsmogelijkheden zijn. Na deze juridische beoordeling heeft u volledig inzicht in wat de reorganisatie gaat betekenen voor uw personeel.

Medezeggenschap

Een reorganisatie is over het algemeen adviesplichtig. Bij een ontslag van 20 personen of meer moet u bovendien de Wet Melding Collectief Ontslag volgen. The Conflict Factor begeleidt het adviestraject met de ondernemingsraad (OR) en de eventuele onderhandelingen met de vakbonden. The Conflict Factor treedt op voor zowel ondernemers als ondernemingsraden.

We staan ondernemingsraden bij in het door hen te geven advies. Daarbij inventariseren we of we alle benodigde informatie hebben om een deugdelijk advies te kunnen uitbrengen, wat het standpunt van de OR in deze is, hoe het advies er uit moet komen te zien en helpen we bij het opstellen van het document.

Uitvoering van de reorganisatie

Na een afgeronde voorbereiding kan worden overgegaan tot de uitvoering van de reorganisatie. The Conflict Factor ondersteunt u bij het opstellen van de ontslagbrieven en het opstellen van de vaststellingsovereenkomsten, met daarin het voorstel voor beëindiging. Komen partijen niet tot een vergelijk dan stelt The Conflict Factor de ontslagaanvraag op en verzorgt zij de onderhandelingen en evt de ontslagprocedure.

We gaan uit van het principe: een duidelijke communicatie en goede voorbereiding vooraf voorkomen onnodige procedures. De documentatie voor werknemers wordt zodanig aangeleverd, dat zij direct advies kunnen inwinnen bij een advocaat / jurist, die met deze informatie de kansen in een procedure kan inschatten en zijn cliënt deugdelijk kan adviseren.

Communicatie

Hulp nodig bij de communicatie intern en extern? Samen stellen we een intern communicatieplan op gericht op het personeel en eventueel op het hoofdkantoor en de aandeelhouders. Daarnaast bepalen we een extern communicatieplan en, indien van toepassing, een persstrategie.

Wat gaan we doen?

  • Opstellen reorganisatieplan en sociaal plan
  • Vaststellen welke functies komen te vervallen
  • Verzorgen van de medezeggenschap
  • Doorvoeren van de ontslagen
Conflict Factor Marlies Mellema

Cases

Op het juiste spoor

Een bedrijf dat handelt in wisselsporen dreigde twintig van de vijftig werknemers te verliezen toen besloten werd dat de core-business verplaatst werd naar een zusteronderneming in Frankrijk. Met hulp van The Conflict Factor bleef het bedrijf toch op het juiste spoor.